·:· Hlavní stránka ·:· Výroba sýrů ·:· Malá škola uzenáře ·:· Diskuzní fórum ·:· Katalog sýrů na Labužníkovi ·:·
Nové recepty
Navštivte také
Formát pro tisk

Spracovanie ovčieho mlieka a charakteristika mliečnych výrobkov

Ovčie mlieko sa spracováva ihneď po nadojení v pôvodnom stave a zahrieva sa na dole uvedenú teplotu. V prvovýrobe sa z ovčieho mlieka vyrába najmä hrudkový syr, ktorý sa v bryndziarňach po dozretí spracuje na bryndzu. Len malá produkcia syra sa spracuje na oštiepky, parenice, korbáčiky, ozdobné syrčeky rôznych figúrok a tvarov (ovca, jeleň, srdce, atď.). Srvátka, ktorá ostáva po výrobe syra, sa môže spracovať na žinčicu (sladkú, kyslú), urdu a zvarnica, ktorá zostáva po spracovaní srvátky sa skrmuje ošípanými, alebo inými hospodárskymi zvieratami. Z ovčieho mlieka sa môže tiež vyrábať jogurt, kefír a ovčie maslo.

1. Technologický postup výroby ovčieho hrudkového syra

Výroba hrudkového syra si vyžaduje dodržanie správneho technologického výrobného postupu, ktorý zahŕňa nasledovné procesy:

1.1. Príprava mlieka na syrenie

Zloženie ovčieho mlieka sa v priebehu laktácie výrazne mení, pričom tieto zmeny ovplyvňujú syriteľnosť mlieka, a tým aj kvalitu vyrobeného syra. Z hľadiska syriteľnosti na kvalitu syra má najväčší vplyv obsah bielkovín v mlieku, jeho kyslosť a obsah vápenatých solí. Syriteľnosť sa môže zmeniť i pri zmene pasienka, zhoršuje sa pri pasení na strniskách a zemiačniskách. S postupujúcim obdobím laktácie sa zvyšuje obsah bielkovín a tiež obsah kyselín, čo výrazne zlepšuje syriteľnosť. Veľmi dôležitým faktorom je i teplota mlieka. V období chladnejšieho počasia, mlieko vychladne pod optimálnu teplotu syrenia (30 – 32o C). V takomto prípade sa zhoršuje syrenie mlieka, čo má vplyv na výťažnosť, obsah sušiny v syre a jeho senzorickú kvalitu. Ak klesne teplota mlieka pod 25o C zhoršuje sa syrenie (čas zrážania) až o 46 %. Preto treba teplotu mlieka upraviť. Ku koncu laktácie, keď sa sušina mlieka výrazne zvyšuje, môžeme teplotu syreného mlieka upraviť pridaním prevarenej teplej vody v množstve 5 %.

Popri teplote, syriteľnosť mlieka výrazne ovplyvňuje obsah vápenatých solí, ktorý sa v priebehu laktácie nezvyšuje úmerne , ako obsah bielkovín, resp. tuku. Preto, najmä ku koncu laktácie, pri zhoršenej syriteľnosti, je potrebné obsah vápenatých solí upraviť prídavkom 10 až 20 g chloridu vápenatého (CaCl2) na 100 l mlieka. Predávkovanie zvyšuje síce výťažnosť, ale spôsobuje horkú chuť syra, ktorý sa potom nedá konzumovať. Na zabezpečenie správneho kysnutia a zretia ovčieho hrudkového syra, vyrábaného z tepelne ošetreného mlieka, je nevyhnutné do mlieka pridať pred syrením zákvas čistých mliekarenských kultúr v množstve 1 %. Na úpravu a uchovanie optimálnej syriacej teploty mlieka počas celého obdobia syrenia a spracovania mlieka, sú najvhodnejšie špeciálne duplikátorové nádoby. Požadovaná teplota sa v nich upravuje a udržiava teplou vodou, napustenou v medzistenovom priestore nádoby.

1.2. Syrenie mlieka

Po upravení teploty mlieka (30-32, max. 35 o C) sa pripraví syridlo na zasyrenie mlieka. Odoberie sa 100 ml mlieka do odmerných nádob a k nemu sa pridá 1 ml tekutého syridla. Po použití tekutého pepsínového syridla so silou 1 : 10 000 PJ, je treba voliť dávku 100 až 150 ml na 10 l mlieka, pri použití chymozínového syridla sa silou 1 : 10 000 SV, je treba voliť dávku 100 ml na 100 l mlieka. Syridlo v odmernom valci riedime a to tak, k 1 dielu syridla pridáme 10 dielov prevarenej vlažnej vody teplej približne 30 o C.

Takto pripravené syridlo za súčasného miešania varechou rozlievame po celom povrchu mlieka. Po dôkladnom premiešaní vírivý pohyb mlieka zastavíme. Potom nádobu prikryjeme.

Mlieko sa má úplne vyzrážať najneskôr za 45 minút. Po uplynutí 20 minút, mlieko zreteľne začína tuhnúť a do 40-45 minút sa úplne vyzráža. Zrážanie mlieka nesmie byť v žiadnom prípade kratšie ako 30 minút. Skrátenie času zrážania (v dôsledku zvýšeného prídavku syridla) má na kvalitu syra nepriaznivý vplyv, pretože sa dosahuje príliš tuhá konzistencia syra a tá má horkastú chuť. Predĺženie času zrážania (nedostatočné množstvo syridla) nad 45 minút nepriaznivo vplýva na výťažnosť a pevnosť syreniny.

Správnosť odhadu optimálnej dávky syridla potrebného na zasyrenie mlieka, sa zistí tzv. skúškou syriteľnosti (teplota mlieka má byť 30-35 o C, normovaný čas 30 minút). Skúška sa robí tak, že do odmerného valca (pohára) sa do 1 ml syridla a za opatrného miešania sa vleje 100 ml mlieka. Sekundy, ktoré uplynú od vyliatia mlieka do vytvorenia prvých zrazených vločiek, sa použijú na výpočet syridla, podľa nasledovného vzorca:

kde:

10 – konštanta vyplývajúca z pomeru množstva mlieka a množstva syridla
M – množstvo syreného mlieka v litroch
S – sekundy zistené skúškou
1 800 – počet sekúnd potrebných na zosyrenie mlieka

Po uplynutí 30 minút sa kontroluje priebeh zrážania naklonením nádoby a sledovaním oddeľovania syreniny od stien nádoby. Ak sa syrenina od stien ľahko oddelí a nevidieť mliečny zákal, skúšame pevnosť syreniny, jej nabratím na syrársku lyžicu a sledujeme jej lom. Hladký a lesklý lom poukazuje na to, že syrenina je dostatočne zrazená a vhodná na ďalšie spracovanie.

1.3. Spracovanie syreniny

Aby sa dosiahli čo najmenšie straty bielkovín a tuku, a tým sa dosiahla čím vyššia sušina sa musí dodržiavať čas “odpočinku” medzi jednotlivými postupmi. Veľmi dôležité je aby teplota syroviny v priebehu procesu spracovania neklesla pod 29ºC. Musia sa používať výlučne len syrárske nástroje (lopatka, šabľa, harfa, miešačka). V procese spracovania syroviny sa vykonávajú nasledovné úlohy: obrátenie povrchu syreniny, krájanie, harfovanie, miešanie, dosušovanie syrového zrna a jeho usadzovanie.

Tieto úkony sa vykonávajú nasledovným spôsobom:

Obrátenie povrchu syreniny – účelom tohto úkonu je zabránenie priameho rýchleho vstupu tuku do srvátky. Syrenina sa na povrchu obracia syrárskou lopatkou asi do hĺbky 2 cm, pričom sa postupuje v pásoch a syrenina sa sťahuje (ukladá) na jednu stranu. čas trvania je 1-2 minúty.

Krájanie, harfovanie, miešanie a usadzovanie syreniny – tieto úkony naväzujú na seba a majú tento pracovný postup. Dostatočne studená syrenina sa pokrája syrárskou šabľou. Najprv syreninu v nádobe rozšvrtíme dvomi navzájom kolmými rezmi až ku dnu. Potom sa syrenina pokrája na hranolky o rozmeroch 2 x 2 cm. Po 2-3 minútach “odpočinku”, keď z rezov vystúpi srvátka sa syrenina harfuje. Harfu zo syreniny nevyťahujeme, ale skrúcame tak, aby struny išli medzi rezy vytvorené šabľou. Takto vzniknú hranolky o rozmeroch asi 1 cm. Potom syrárskou lopatou hranolky preťahujeme od dna k povrchu a zároveň harfujeme, kým syreninu nespracujeme na veľkosť fazule. Na záver syrové zrno premiestňovaním “dosušujeme”, čím toto nadobudne zaoblený tvar a v dôsledku postupného vylučovania srvátky zo syrovej hmoty, získava väčšiu tvrdosť. Tento úkon, ktorý má trvať 15-20 minút, je dôležitý z hľadiska ľahšieho formovania hrudky a dosiahnutia vyššej sušiny syra.

Obracanie, krájanie, harfovanie a dosúšanie má trvať približne 30 až 40 minút. Potom sa syrenina nechá sadnúť. Usadnutie syreniny sa uskutoční do 5 minút.

Syrárske náradie na spracovanie mlieka a syreniny:

A – syrárska lopatka, B – topárková miešačka, C – strunová syrárska harfa, D – nožová syrárska harfa, E – syrárska šabľa, F – syrárska naberačka

1.4. Formovanie hrudky

Po usadení syreniny sa odčerpá uvoľnená srvátka. Usadená syrenina sa podoberie hrudiarkou. K tomuto účelu slúžia plienky ušité z materiálu, ktorý zachytáva syreninu, ale prepúšťa srvátku. Rohy hrudiarky sa uhlopriečne zviažu a syrenina sa v plachtičke stláča, nie však príliš silne a len na jednom mieste.

Z hygienického hľadiska je nutné dávať pozor na čistotu rúk a ich nezraniteľnosť u pracovníkov, ktorí manipulujú so syreninou. Drobné hnisavé ranky, ktoré sa môžu vyskytovať na rukách pracovníka, sú aj pri dodržiavaní prísnej osobnej hygieny, veľkým zdrojom stafylokokových zárodkov, ktoré sa takýmto spôsobom dostávajú do syra.

Stláčanie syreniny v hrudiarke trvá najviac 10 minút. Nedostatočne vytlačená srvátka spôsobuje, že vyrobená hrudka syra začne veľmi rýchlo kysnúť, najmä za teplého počasia a neskôr sa na polici rýchlo tvorí hlien, v dôsledku postupného uvoľňovania srvátky. Keď srvátka prestane vytekať a už len z času na čas odkvapkáva, hrudka je dostatočne tuhá a stláčanie treba ukončiť. Dôležité je aby hmotnosť hrudiek mala normovanú veľkosť a pohybovala sa v rozmedzí 4-8 kg. Zo 100 l mlieka je možné vyrobiť 3-4 hrudky, čo samozrejme záleží od výťažnosti. Počas 24 hodín sa musí jeden krát vymeniť plachtička a syr sa musí minimálne štyri krát obrátiť.

1.5. Ošetrenie a zretie hrudkového syra

Odcedená hrudka umiestnená v hrudiarke sa nechá odkvapkať v priestore, kde nemá prístup hmyz. Priestor musí byť chránený dobrou sieťovinou a tu sa doporučuje udržiavať teplotu 18-22 °C. Pri vyšších teplotách musí byť dobre vetrateľný, najlepší je mierny prievan. Po odkvapkaní, ktoré trvá 24 hodín sa hrudky z hrudiarky vyberú a uložia na drevené police. Počas odkvapkávania syr začína kysnúť. Samotné kysnutie syra, pri dodržiavaní technologického postupu prebehne za 3 dni, ak teplota v priestore neklesne pod 18 °C. Pri nižších teplotách (za studeného počasia) hrudka riadne nevykysne a syr začína rýchlo horknúť.

Vykysnuté hrudky sa po 3 dňoch umiestnia do miestnosti , kde sa udržuje teplota 13-15 °C a tu ďalej prebieha zretie. Neustále sa uvoľňuje zostatok srvátky, preto police majú byť mierne zošikmené a srvátka má odtekať do záchytnej nádoby. Hrudka sa musí ďalej obracať a utierať plachtičkou namočenou v slanej vode. Povrch hrudky musí byť jemný, nemá byť hrubý a popraskaný. Zretia hrudkového syra sa zúčastňujú niektoré druhy kyslomliečnych baktérií, syridlové enzýmy a plesne rodu Geotrichum.

Zloženie hrudkového syra má byť nasledovné: 50 % sušiny, 27 % tuku, 54 % tuku v sušine, 20,5 % bielkovín. Kyslosť má dosahovať 85 SH a 4,9 pH.

1.6. Schéma technologického postupu výroby ovčieho hrudkového syra

Technologický postup výroby hrudkového syra

Pracovná operácia Čas Teplota
1. Príprava mlieka pred syrením
 • pasterizácia mlieka
 • prídavok CaCl2 (10-20 g na 100 litrov mlieka
 • prídavok mliečnych kultúr (1 %)
2. Syrenie mlieka
 • prípravok syridla podľa vypočítanej potreby
3. Spracovanie a formovanie hrudky
 • obrátenie povrchu syreniny
 • krájanie syreniny
 • usádzanie syreniny
 • harfovanie syreniny
 • miešanie a dosúšanie syreniny
 • usadzovanie syreniny
 • odčerpávanie srvátky
 • formovanie, resp. odkvapkávaní
4. Ošetrenie a zretie syra
 • kysnutie syra
 • zretie, ošetrenie a prekladanie syra

15 s.

30-40 minút, max. 45


1-2 minúty
3-5 minút
2-3 minúty
10 minút
20-30 minút
5 minút
3-5 minút
24 hodín2-3 dni
max. 8 dní

82-84 °C
30-32 °C
30-32 °C30-32 °C

29-32 °C
29-32 °C
29-32 °C
29-32 °C
18-22 °C18-22 °C
13-15 °C
2. Faktory vplývajúce na kvalitu a výťažnosť syra
 1. Technologické faktory:
 1. Mikrobiologické faktory:
3. Výrobky z ovčieho mlieka Mliečne nápoje
 1. žinčica – sladká, kyslá – zahriatím srvátky na 90 °C
 2. jogurt – pridaním zákvasu (Lactobacterium bulgaricus)
 3. kefír – alkoholické kvasenie (rozklad cukru)
 4. maslo (svetlej farby- vyrobené zo smotany)
Druhy ovčích syrov
 1. hrudkový syr
 2. miešaný hrudkový syr (ovčie + kravské mlieko, najmenej 47 % sušiny a tuku v sušine)
 3. liptovská bryndza (voda – max. 50 %, sušina 50 %, tuk v sušine min. 50 %, NaCl 1-2 %)
 4. sudová bryndza (min. 50% tuku v sušine a min. 60 % sušiny)
 5. oštiepok (65-70 % sušiny a 40 % tuku v sušine)
 6. parenica (55 % sušiny a 45 % tuku v sušine)
 7. urda (40 % sušiny a 45 % tuku v sušine) kaškaval (parený syr žltkastej farby)
 8. roquefort (ovčí syr pretriasaný zelenou plesňou - Penicilium roqueforti)
4. Technologický postup výroby niektorých výrobkov z ovčieho mlieka

V súčasnom období je snahou výrobcov poľnohospodárskych surovín, tieto spracovať až na finálne výrobky. Tento zámer vychádza zo snahy získať čo najväčší efekt z výrobnej činnosti a tiež zo snahy rozšíriť sortiment mliečnych výrobkov, ktoré by mali charakter regionálnych špecialít, ktoré veľkovýroba nezabezpečuje.

V uvádzanej kapitole rozvádzame základnú charakteristiku a hlavné parametre technologického postupu výroby niektorých výrobkov z ovčieho mlieka.

4.1. Výroba bryndze

Bryndza sa u nás vyrába v bryndziarňach, z ovčieho hrudkového syra. Podľa STN v jednej akostnej triede a týchto druhov:

Podľa smernice EU č. 92/46 sa bryndza môže vyrábať a nakupovať len z veľkokapacitných výrobní syra. Taktiež sa má zaviesť všeobecný názov “Ovčia bryndza” a ostatné názvy majú prestať platiť.

Technologický proces výroby liptovskej bryndze:

Ostatné druhy bryndze sa vyrábajú podobne ako liptovská bryndza. Jednotlivé zložky sa upravujú samostatne a navzájom sa miešajú tak, aby sa dosiahlo predpísané zloženie a výsledná chuť.

Skladovaný ovčí syr sa vyrába tak, že sa vybrané letné syry lisujú na 60 % sušiny. Syry sa na hrubo drobia a solia (3-5 %). Po jednodňovom státí sa drobenina melie a stláča do sudov, ktoré sa uskladňujú v chladných a vlhkých skladoch.

Zloženie bryndze podľa druhov: liptovská bryndza má obsahovať 50 % sušiny a 50 % tuku v sušine, letná a zimná bryndza 46 % sušiny a 40 % tuku v sušine, plnotučná zimná bryndza 50 % tuku v sušine.

4.2. Výroba oštiepkov

Oštiepok je tvrdý ovčí syr rôzneho tvaru podľa oblasti výroby, najčastejšie tvaru šišky alebo súdka, s hmotnosťou 0,5-1 kg, rôzne ozdobený. Je trvanlivý a vydrží aj niekoľko rokov.

Postup pri výrobe oštiepkov: Zloženie oštiepkov: oštiepok obsahuje 58-78 % sušiny, 26-39 % tuku v sušine, 25-31 % bielkovín a 4,8-6,2 % popolovín.

Na zloženie oštiepka vplýva obdobie laktácie, spôsob výroby, uskladnenie a vek.

Chyby pri výrobe oštiepkov

Najčastejšie chyby pri výrobe oštiepkov:

4.3. Výroba pareníc

Parenica je jemný ovčí syr, vyrobený z kysnutého ovčieho hrudkového syra.

Postup pri výrobe pareníc: Zloženie pareníc: parenica obsahuje asi 53 % sušiny, 20-25 % tuku v sušine, 22-25 % bielkovín a asi 4,5 % popolovín.

Chyby pri výrobe pareníc

Najväčšou chybou pareníc je krátka trvanlivosť (parenice kysnú a plesnivejú). Je spôsobená nesprávnym údením, najmä dlhším údením v teplom dyme. Správne je parenice rýchlejšie vysušiť na povrchu a silnejšie priúdiť v prúdiacom chladnom dyme.

4.4. Výroba žinčice

Vedľajším produktom pri výrobe ovčieho hrudkového syra, oštiepkov a pareníc je srvátka. Vzhľadom na svoje zloženie (9 % sušiny, 0,9 % tuku, 1,7 % bielkovín, asi 5 % mliečneho cukru a 0,3 % popolovín) je vhodná na ďalšie spracovanie na žinčicu, prípadne na skrmovanie.

Žinčica je lahodný výživný nápoj, ktorý sa vyrába zahriatím srvátky. Zahrievaním sa vyzrážajú mliečne bielkoviny (albumín a globulín), pričom sa zachytáva mliečny tuk vo forme zrazeniny. Oddelením a rozbitím zrazeniny vzniká žinčica. Zo 100 l srvátky možno získať okolo 30 l žinčice.

Postup pri výrobe žinčice:

Srvátka sa po precedení zohrieva nad ohňom v kotly a mieša sa drevenou “habarkou”. Keď teplota dosiahne 60 °C, obsah sa zráža a zrní. Pri tejto teplote sa prestane miešať a obsah kotla sa zohreje na 85-87 °C. Vyzrážaná hmota sa zberá varechou do putery alebo do výrobníka, súčasne sa priberá aj primerané množstvo ostatnej tekutiny – zvárnice. Zmes sa mieša a trepe habarkou, alebo novšie elektricky poháňaným trepadlom. Do plášťa putery, alebo výrobníka sa vpúšťa studená voda, aby sa trepaný obsah - žinčica – čo najrýchlejšie schladil na teplotu okolo 20 °C. Takto spracovaná žinčica (sladká) je pri pití hladká, slanej plnej chuti. Sladká žinčica je východiskovou surovinou na výrobu kyslej žinčice.

Postup pri výrobe kyslej žinčice: Zloženie žinčice: 11,7 % sušiny, 2,5 % tuku, 3 % albumínu a globulínu, 13-15 % bielkovín a 1,8 % popolovín.

4.5. Výroba urdy

Vyzrážané srvátkové bielkoviny sa ocedia (ako pri výrobe žinčice) a takto získaná hmota sa vytvaruje. Zo získanej hmoty, ktorá sa dáva do plachtičky sa nechá odkvapkať zvárnica. Konzumuje sa v sladkom stave, hneď po vychladení, najneskoršie do 3-4 dní.


Autor: Doc. Ing. Egon Gyarmathy, CSc.
© 2005 Michal Urban - eHouse Services, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.